1 perc elolvasni
11 Aug
11Aug

Az éjjel megjelent 2023. évi 116. Magyar Közlöny az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletet módosítja, melynek értelmében vagy fásítani kell a parkolóhelyeket, vagy napelemekkel felszerelni. 

A rendelet szövege így szól:

A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 42. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:„

(7) A 10 gépjárműnél nagyobb befogadóképességű felszíni várakozó- (parkoló-) helyet fásítani kell. A napenergiahasznosító létesítményekkel nem lefedett parkolóterületeknél a parkolófelületek árnyékolását biztosító fásítást - helyi építési szabályzat eltérő rendelkezésének hiányában - minden megkezdett 6 db várakozó- (parkoló-) hely után 1 db, nagy lombkoronát nevelő, környezettűrő, túlkoros, allergén pollent nem termelő lombos fa telepítésével kell megoldani, minimum 1 m2 szabad földterület biztosításával, amely 1 m2 alatti területei a telek zöldfelületébe nem számíthatók be. A 6. § (2) bekezdés 6-10. pontja szerinti besorolású területek kivételével a napenergiahasznosító létesítmény alapterülete a parkolófelületek területének 30%-át nem haladhatja meg.

(7a) A 6. § (2) bekezdés 6-10. pontja szerinti besorolású területeken, napenergia-hasznosító létesítmények elhelyezése esetében a várakozó- (parkoló-) helyen nem kell fásítani. Ha a 6. § (2) bekezdés 6-10. pontja szerinti besorolású területeken a parkolófelületek árnyékolását biztosító fásítás helyett napenergia-hasznosító
létesítményeket helyeznek el, akkor ezzel egyidejűleg az ingatlan tulajdonosa
a) a várakozó- (parkoló-) hely fekvése szerinti telken belül védőfásítással, vagy
b) ha a telek adottsága alapján vagy biztonsági szempontból erre az a) pont szerinti telken nincs lehetőség, a várakozó- (parkoló-) hely fekvése szerinti építési övezeten belül, a várakozó- (parkoló-) hely fekvése szerinti települési önkormányzat által kijelölt területen fásítással köteles fatelepítést végezni olyan módon, hogy a telepített lombos fák száma nem lehet kevesebb az összes várakozó- (parkoló-) helyek számának 1/6 részénél."

2. § Az R. a következő 124. §-sal egészül ki:
„124. § E rendeletnek az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 378/2023. (VIII. 10.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: MódR9.) módosított 42. § (7) és (7a) bekezdését a MódR9. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell."


Forrás: tht.hu