3 perc elolvasni
18 May
18May

1.) A felhívás célja: 

A lakosság környezettudatos szemléletének elősegítése azáltal, hogy Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata lehetőséget biztosít csapadékvíz háztartási hasznosítására csapadékvízgyűjtő edények ingyenes biztosításával. A csapadékvíz gyűjtő edényekre vonatkozó igény felmérése  szükséges az edények beszerzését megelőzően, ezért kerül sor a jelen felhívás közzétételére.  

2.) A felhívás tárgya:  

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet közigazgatási területén belül található ingatlanokon  keletkező csapadékvíz tárolása és hasznosítása érdekében az ingatlanok azon tulajdonosai, akik az  ingatlanban bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek, illetve azon társasházak és  lakásszövetkezetek, melyeknek a Budapest XX. kerületében található ingatlan bejegyzett címeként  szerepel ingatlanonként 1 db, 300 literes csapadékvíz tároló edényt biztosít az Önkormányzat az erre a  célra biztosított előirányzat erejéig az igénybejelentések sorrendjében.  

3.) A jelentkezők köre:  

Jelentkezést nyújthat be minden olyan  

– 18 életévét betöltött természetes személy, aki Budapest Főváros XX. kerületében  ingatlantulajdonnal, valamint az adott ingatlanban bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel  rendelkeznek, valamint  

– Budapest Főváros XX. kerületében található Társasházak és Lakásszövetkezetek közös  képviselője.  

A jelentkezés további feltétele, hogy a csapadékvíz gyűjtő edény kizárólag olyan, Budapest Főváros  XX. kerület Pesterzsébet közigazgatási területén található ingatlanon kerülhet elhelyezésre, amely zárt  udvarral és külső ereszcsatornával rendelkezik és – amennyiben az ingatlannak az igénylőn kívül több  tulajdonosa van – amelynek tulajdonosa(i) a csapadékvíz gyűjtőedény elhelyezéséhez hozzájárulnak. A  tulajdonosi hozzájárulást az igényléshez be kell nyújtani.  

A természetes személyek, valamint a társasházak és lakásszövetkezetek ingatlanonként 1 db  csapadékvíz gyűjtő edényt igényelhetnek. Azon társasházak, lakásszövetkezetek, illetve azon ingatlanok  tulajdonosai, tulajdonostársai, akik ingatlanukra tekintettel 2023 évben már részesültek az  Önkormányzattól csapadékvíz gyűjtőedényben, pályázatot nem nyújthatnak be.  

4.) A jelentkezés benyújtásának módja:  

A felhívásra jelentkezni online formában lehet az eredetben aláírt és szkennelt adatlap és az esetleges  mellékletek megküldésével az erre a célra létrehozott csapadekvizgyujtes@pesterzsebet.hu e-mail címre  lehet benyújtani az eredetben aláírt adatlapot és esetleges mellékleteit Budapest Főváros XX. kerület  Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztályához.  

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Városgazdálkodási Osztály csak a pályázati felhívásban foglaltaknak  megfelelő, hiánytalanul kitöltött és valamennyi szükséges mellékletet tartalmazó igénybejelentést veszi nyilvántartásba. A hiányosan benyújtott igénybejelentés csak a hiányok teljeskörű pótlását követően  vehető fel.  

5.) Jelentkezés határideje:  

Az adatlapok benyújtására a felhívás közzétételétől 2024. május 31. napján éjfélig van lehetőség. A  határidő lejártát követően az adatlapokat nem tudjuk befogadni. 

Érvénytelen a jelentkezés, ha a jelentkező  

– nem felel meg a felhívásban meghatározott feltételeknek  

– valótlan adatokat szolgáltat a jelentkezés során  

– nem megfelelő módon, vagy hiányosan tölti ki az adatlapot, illetve azt nem írja alá  

– határidőn túl küldi be az adatlapot.  

A nyilvántartásba vételről, az igénylés elutasításáról vagy az esetleges hiánypótlásról az igénybejelentőt  a Városgazdálkodási Osztály a megadott e-mail címen tájékoztatja.  

A beérkező igények kielégítése az adatlapok beérkezésének sorrendjében történik, melyről a  Környezetvédelmi, Városfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság dönt.  

6.) A gyűjtőedény átvételéről szóló értesítés: 

A felhívásra jelentkezőket a gyűjtőedények átvételéről online beküldés esetén a megadott e-mail címen  értesítjük.  

7.) A gyűjtőedények kiosztása  

A gyűjtőedények kiosztása előre megjelölt időpontban történi, melyről az igénylőket e-mailben, illetve  postai úton értesítjük. A gyűjtőedények átvételekor az átvevőnek igazolnia kell a jelentkezés felteleinek  való megfelelést az ingatlan tulajdoni lapjának, valamint a személyi okmányainak (személyi igazolvány  és lakcímkártya) bemutatásával. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy tulajdoni lap magánszemélyek részére  a www.foldhivatal.hu honlapról online formában évi két alkalommal térítésmentesen lekérhető!  

Az átadásról jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza  

- a gyűjtőedény ellenértékét  

- a jelentkező nyilatkozatát arról, hogy 

a gyűjtőedényt rendeltetésszerűen fogja használni az adatlapon megjelölt címen a fenntartási kötelezettség (az átvételtől számított 3 éven keresztül) ideje alatt elköltözik, vagy az ingatlant értékesíti, azt írásban bejelenti az Önkormányzatnak és  

visszaszolgáltatja a gyűjtőedényt vagy átadás-átvételi jegyzőkönyv felvételével átadja a gyűjtőedényt az ingatlan új  tulajdonosának, 

vagy megjelöli új, Budapest XX. kerületében lévő új ingatlanának címét, ahova a  gyűjtőedényt áttelepíti  

ellenkező esetben a gyűjtőedény jegyzőkönyvben megjelölt ellenértékét az Önkormányzat  részére megtéríti,  

o a fenntartási kötelezettség időtartama alatt bekövetkezett, a nem rendeltetésszerű használatból eredő kárt megtéríti az Önkormányzatnak,  

o ha a fenntartási kötelezettség időtartama alatt a gyűjtőedény megsemmisül vagy ellopják, azt haladéktalanul, írásban bejelenti az Önkormányzatnak és megteszi az elvárható intézkedéseket (biztosítási kárbejelentés, lopás esetén feljelentés), 

ellenkező esetben a  gyűjtőedény jegyzőkönyvben megjelölt ellenértékét az Önkormányzat részére megtéríti,  

o tudomásul veszi azt, hogy a megrongálódott edényt nem cseréli ki és nem javítja meg az  Önkormányzat, az edényt a jelentkezőnek saját költségén kell pótolnia vagy javítania a  fenntartási kötelezettség időtartama alatt,  

o a gyűjtőedény csak külső ereszcsatornával rendelkező és körülkerített magáningatlanon helyezheti el, a gyűjtőedény közterületen nem helyezhető el,  

o tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat képviselői jogosultak a gyűjtőedény  rendeltetésszerű használatát a fenntartási időszakban a helyszínen ellenőrizni.  

– A jelentkező a fenntartási időszak alatt bármikor felajánlhatja az Önkormányzatnak a  gyűjtőedény visszaadását, ha az sérülésmentes állapotban van.  


Forrás: pesterzsebet.hu