2 perc elolvasni
11 May
11May

Társasházi törvény módosítása: a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény egyes rendelkezéseit pontosította a jogalkotó, amely pontosítások 2021.05.11-től hatályosak.Társasházi törvény módosítása:

A változásokat elrendelő jogszabályokat itt találja: M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 84. szám

18-as paragrafus módosításai:

2021.05.10-ig hatályos szövegezés:

18. §

(1) A lakóépület külön tulajdonban álló nem lakás céljára szolgáló helyiségének megváltoztatott használatához – a (3) bekezdés a) pontjában foglalt kivétellel, illetve a (3) bekezdés b) pontja szerinti eltéréssel – a közgyűlés hozzájáruló határozata, és az engedélyhez kötött építési munkák esetén a 21. § (1) bekezdés rendelkezésének alkalmazása nem szükséges.

2021.05.11-től hatályos szöveg:

18. §

„(1) A lakóépület külön tulajdonban álló nem lakás céljára szolgáló helyiségének megváltoztatott használatához – a (3) bekezdés a) pontjában foglalt kivétellel, illetve a (3) bekezdés b) pontja szerinti eltéréssel – a közgyűlés hozzájáruló határozata nem szükséges.”

21-es paragrafus módosításai:

2021.05.10-ig hatályos szövegezés:

21. §

(1) Az építtető tulajdonostárs a többi tulajdonostárs hozzájáruló nyilatkozatának beszerzése nélkül jogosult a lakásában tervezett olyan építkezés elvégzésére, amely miatt az alapító okiratot nem kell módosítani és az (2) bekezdésben említett körülmények nem állnak fenn.

(2) Az építtető tulajdonostárs a lakásában tervezett olyan építkezés megkezdéséhez, amely miatt az alapító okiratot nem kell módosítani, de a munka az alapító okiratban közös tulajdonként megjelölt épületberendezésre történő csatlakozással vagy a közös épületrész, épületberendezés műszaki állapotának megváltozásával jár együtt, az épület biztonságának, állékonyságának megőrzése érdekében köteles az ilyen munkával közvetlenül érintett tulajdonostársak tulajdoni hányada szerinti legalább kétharmadának írásbeli hozzájáruló nyilatkozatát beszerezni.

(3) Ha a (2) bekezdésben említett munka olyan lakásmegosztást vagy lakásösszevonást eredményez, amelynek alapján a többi tulajdonostárs alapító okiratban meghatározott tulajdoni hányada változatlan marad, a közgyűlés az összes tulajdoni hányad szerinti legalább egyszerű szavazattöbbségű határozatával az alapító okiratot módosíthatja.

(4) A közgyűlés (3) bekezdésben említett határozata az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre alkalmas okirat; a határozatot közokiratba vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni.

2021.05.11-től hatályos szöveg:

„21. §

(1) Az építtető tulajdonostárs a közgyűlés hozzájáruló nyilatkozatának beszerzése nélkül jogosult a lakásában tervezett olyan építkezés elvégzésére, amely miatt az alapító okiratot nem kell módosítani és amely nem érinti az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös tulajdont.

(2) Ha az építtető tulajdonostárs lakásában végzett építési munka olyan lakásmegosztást vagy lakásösszevonást eredményez, amelynek alapján a többi tulajdonostárs alapító okiratban meghatározott tulajdoni hányadaváltozatlan marad, a közgyűlés az összes tulajdoni hányad szerinti legalább egyszerű szavazattöbbségű határozatával az alapító okiratot módosíthatja.

(3) A közgyűlés (2) bekezdés szerinti határozata az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre alkalmas okirat; a határozatot közokiratba vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni.”

28-as paragrafus kiegészítései:

2021.05.10-ig hatályos szövegezés:

Itt kiegészítés történt, így az eddigi pontok változatlanok.

2021.05.11-től hatályos szöveg:

28. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:(A közgyűlés kizárólagos hatáskörében határoz:)„i) az építtető tulajdonostárs lakásában tervezett olyan építési munkához történő hozzájárulásról, amely érinti az 1. § (2) bekezdésében meghatározott közös tulajdont.”


Összefoglalva a tulajdonos kötelezettségei csökkentek, mivel nem kell beszereznie tulajdonos társaitól a hozzájárulást. A közös képviselő felé történő lejelentési kötelezettség is csökkent. A közös tulajdont érintő csatlakozás viszont nehezedett, mivel a közgyűlés kizárólagos döntését érinti. A közgyűlési kizárólagosság viszont eléggé kiszolgáltatottá teszi a tulajdonost, elég olyan helyzetekre gondolni, hogy a közös képviselő nem terjeszti a közösség elé a kérdést, a tulajdonos nem tudja a 10%-ot összeszedni (ez nem ritka egy 250, 500 vagy több lakásos társasháznál). A gyakorlat fogja eldönteni a szabályok betartottságát vagy betarthatóságát.


Forrás: tarsashazipolgar.hu