5 perc elolvasni
28 Sep
28Sep

Az éjjel megjelent Magyar Közlöny 2023. évi 136. száma felér egy kaland játék kockázat könyvvel: a webes hiperhivatkozásokat is kezelni tudó html szabvány feltalálását követően 32 évvel a jogalkotó PDF-ben adja a fel leckét azoknak, akik tisztán és egyértelműen szeretnék tudni azt, hogy mi és hogyan fog változni az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvényben. 

A változtatások szövege az alábbi:

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény módosítása

23. § Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény (a továbbiakban: Inytv.) 8. §-a a következő (3) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(3) Az ingatlanügyi hatóság az ingatlan-nyilvántartási eljárásban kezeli az eljárással érintett az Országos Cégnyilvántartó és Céginformációs Rendszerben nyilvántartott cég képviseletére jogosult személy adóazonosító jelét cégképviseleti jogosultságának megállapítása céljából."

24. § Az Inytv. 23. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(4) A felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba kijavítására irányuló eljárás megindítása tényét, a kisajátítási eljárás megindításának tényét és a telekalakítási eljárás megindításának tényét a széljegyzett beadványok rangsorára tekintet nélkül kell az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezni.
(5) A felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba kijavítására irányuló eljárás megindításának ténye, a kisajátítási eljárás megindításának ténye és a telekalakítási eljárás megindításának ténye a széljegyzett beadványok rangsorára tekintet nélkül törölhető."

25. § Az Inytv. 34. §-a a következő (6) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(6) Alzálogjoggal terhelt jelzálogjog az alzálogjog jogosultjának hozzájárulása nélkül törölhető. A jelzálogjog megszűnésével az alzálogjog is megszűnik."

26. § Az Inytv. 35. § (1) bekezdés e) pontja a következő szöveggel lép hatályba:
(Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés vagy törlés alapjául szolgáló okiratnak tartalmaznia kell:) „e) tulajdonjog-változás esetén a jogváltozás jogcímét;"

27. § Az Inytv. 23. alcím címe a következő szöveggel lép hatályba:
„23. A kérelem elutasítása vagy visszautasítása"

28. § Az Inytv. 50. §-a a következő szöveggel lép hatályba:
„50. § (1) A beadvány megtartja a benyújtás időpontjának megfelelő ranghelyét, ha az elutasításra a 49. §
(1) bekezdésében foglaltak miatt került sor, és a döntés átvételétől számított 15 napon belül új kérelemben pótolták az elutasításról szóló határozatban megjelölt hiányosságokat.
(2) Jog vagy tény bejegyzése, illetve törlése iránt benyújtott kérelemnek az Ákr. 46. § (2) bekezdése szerinti visszautasítása esetén a kérelem öt napon belüli, az előírt formában történő ismételt előterjesztése esetén a ranghelyet a kérelem ismételt benyújtásának időpontja határozza meg."

29. § (1) Az Inytv. 71. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(2) Az (1) bekezdésben foglalt bejegyzésre - e törvény eltérő rendelkezése hiányában - a perbejegyzésre irányadó rendelkezéseket kell alkalmazni. A megismételt hagyatéki eljárásban hozott teljes hatályú vagy azzá vált hagyatékátadó végzésen alapuló változás bejegyzésére történő felhívással egyidejűleg a közjegyző felhívja az ingatlanügyi hatóságot a megismételt hagyatéki eljárás tényének törlésére is."
(2) Az Inytv. 71. §-a a következő (4) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(4) A megismételt hagyatéki eljárás tényének törlését követően a függő hatállyal bejegyzett jogok vonatkozásában az ingatlanügyi hatóság dönt a függő hatállyal bejegyzett jog vagy a függő hatály törléséről.

30. § Az Inytv. 73. § (5) bekezdés a) pontja a következő szöveggel lép hatályba:
[A (4) bekezdés nem vonatkozik arra az esetre, ha az adatszolgáltatást vagy lekérdezést a tulajdonos valamennyi ingatlanáról]
„a) a bíróság, a bírósági végrehajtó, az adóhatóság, a nemzetbiztonsági szolgálat, a nyomozó hatóság, a terrorizmust elhárító szerv, a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv vagy a Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság törvényben meghatározott feladatai ellátása céljából," [kéri.]

31. § (1) Az Inytv. 88. § (5) bekezdés 20. pont a) alpontja a következő szöveggel lép hatályba:
(Tárgyánál fogva díjmentes: társasház esetén)
„a) a közösség ügyintézését ellátó közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke adatainak bejegyzésére, törlésére, megváltozására irányuló eljárás,"

(2) Az Inytv. 88. § (5) bekezdése a következő 23. ponttal kiegészülve lép hatályba:
(Tárgyánál fogva díjmentes:)
„23. az engedélyköteles vagy bejelentésköteles építmény feltüntetésére, valamint az engedéllyel vagy bejelentést követően elbontott építmény törlésére irányuló eljárás."

32. § Az Inytv. 90. § (5) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(5) Tárgyánál fogva díjmentes az elektronikus teljes tulajdonilap-másolat lekérdezése, ha azt
1. közigazgatási hatósági eljáráshoz kérik,
2. hagyatéki eljárás lefolytatásához kérik,
3. közérdekű bejelentés, javaslat és panasz elbírálására irányuló eljáráshoz kérik,
4. a nyomozó és a szabálysértési hatóság, továbbá a szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértések esetében az előkészítő eljárást lefolytató szerv és a nemzetbiztonsági szolgálatok feladatai ellátása érdekében kéri,
5. a helyi önkormányzatok vagy társulásaik közszolgáltatásait érintő beruházások megvalósítása érdekében benyújtandó közösségi, illetve nemzeti forrásból nyújtott támogatással megvalósuló pályázatok dokumentációjának elkészítéséhez kérik,
6. a vízügyi igazgatási szerv törvényben meghatározott közfeladatainak teljesítése céljából kéri,
7. a vízügyi hatóság és a vízvédelmi hatóság a vízgazdálkodási és vízvédelmi hatósági eljárással összefüggő feladatai, valamint a hivatásos katasztrófavédelmi szerv az integrált hatósági ügyviteli rendszerhez kapcsolódó feladatai ellátása érdekében kéri,
8. az ügyfél öntözési beruházáshoz kapcsolódóan kéri,
9. az ügyfél a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló törvényben meghatározott, osztatlan közös tulajdon megszüntetésére irányuló eljáráshoz kéri,
10. a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló törvényben meghatározott állami alapmunkák végzéséhez kérik,
11. lakás építéséhez, vásárlásához vagy bővítéséhez igénybe vehető vissza nem térítendő állami támogatás igényléséhez az igénylő megbízásából tárgyévben ugyanazon ingatlan tulajdonilap-másolatára vonatkozóan egy alkalommal a hitelintézetek kérik."

33. § Az Inytv. 92. § (2) bekezdésében a „február" szövegrész helyébe az „október" szöveg lép.

34. § Az Inytv.
a) 17. § (2) bekezdése az „átvezetésére" szövegrész helyett a „változásának bejegyzésére" szöveggel,
b) 21. § (1) bekezdése az „átvezetését" szövegrész helyett a „bejegyzését" szöveggel,
c) 23. § (3) bekezdése az „ingatlan-nyilvántartásban átvezetni" szövegrész helyett az „ingatlan-nyilvántartásba bejegyezni" szöveggel,
d) 29. § (3) bekezdése az „átvezetéséhez" szövegrészek helyett a „bejegyzéséhez" szöveggel és a „meghatározott, ingatlanügyi" szövegrész helyett a „meghatározott, az ingatlanügyi" szöveggel,
e) 30. § (1) bekezdése az „átvezetése" szövegrész helyett a „bejegyzése" szöveggel,
f) 30. § (2) bekezdése az „átvezetést" szövegrész helyett a „bejegyzést" szöveggel,
g) 33. § (1) bekezdése az „átvezetéséhez" szövegrész helyett a „bejegyzéséhez" szöveggel,
h) 41. § (2) bekezdése az „átvezetéséhez" szövegrész helyett a „bejegyzéséhez" szöveggel,
i) 61. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze az „átvezetéséről" szövegrész helyett a „bejegyzéséről" szöveggel,
j) 90. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze az „elektronikus teljes" szövegrész helyett az „elektronikus szemle és teljes" szöveggel,
k) 90. § (5) bekezdés nyitó szövegrésze az „elektronikus teljes" szövegrész helyett az „elektronikus szemle és teljes" szöveggel,
l) 90. § (5) bekezdés 7. pontja a „feladatai," szövegrész helyett a „feladatai ellátásához," szöveggel és a „szerv" szövegrész helyett a „szervnek" szöveggel lép hatályba.

35. § Nem lép hatályba az Inytv. 29. § (4) bekezdése.
12. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény hatálybalépésével összefüggő
átmeneti rendelkezésekről, valamint egyes, az ingatlan-nyilvántartással, területrendezéssel, településrendezéssel kapcsolatos és kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi CXLVI. törvény módosítása

36. § Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről, valamint egyes, az ingatlan-nyilvántartással, területrendezéssel, településrendezéssel kapcsolatos és kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi CXLVI. törvény (a továbbiakban: Átmeneti tv.) I. Fejezete a következő
3/A. §-sal kiegészülve lép hatályba:
„3/A. § (1) Az Inytv. 18. § (2), (4) és (5) bekezdését 2024. október 1. és 2024. december 3. között azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy
a) azonos időponton azonos napot,
b) ugyanazon időponton ugyanazon napot kell érteni.
(2) Az Inytv. 36. §-át, 39. § (5) bekezdését, 40. § (4) és (5) bekezdését, 42. § (2) bekezdését és 46. §-át 2024. október 1. és 2024. december 3. között abban az esetben kell alkalmazni, ha a beadvány benyújtására az ingatlan-nyilvántartás vezetését támogató informatikai rendszeren keresztül kerül sor.
(3) Az Inytv. 53. §-át 2024. október 1. és 2024. december 3. között csak sommás eljárásban meghozott döntés esetén lehet alkalmazni."

37. § Az Átmeneti tv. 4. § (5) bekezdésében a „február" szövegrész helyébe az „október" szöveg lép.

38. § Az Átmeneti tv.
a) 1. § (1) és (2) bekezdése, 3. § a) és b) pontja a „2023. február" szövegrész helyett „2024. október" szöveggel,
b) 1. § (3) bekezdése a „2023. február" szövegrészek helyett a „2024. október" szöveggel,
c) 82. § (2) bekezdésének a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 111/A. §-át megállapító rendelkezése a „2023. február" szövegrészek helyett a „2024. október" szöveggel lép hatályba.

39. § Nem lép hatályba az Átmeneti tv. 127. § c) pontja


Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása3. § Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 52. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(A jogok és tények bejegyzéséről, adatok átvezetéséről szóló határozatot - a változás tulajdoni lapon történő átvezetése után - kézbesíteni kell)
„h) bányatelek jogi jelleget érintő telekalakítás átvezetése esetén a bányafelügyelet részére,"

4. § Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 70. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés szerinti rendelkezés nem vonatkozik arra az esetre, ha az adatszolgáltatást vagy lekérdezést a tulajdonos valamennyi ingatlanáról]
„a) a bíróság, a bírósági végrehajtó, az adóhatóság, a nemzetbiztonsági szolgálat, a nyomozó hatóság, a terrorizmust elhárító szerv, a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv vagy a Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság törvényben meghatározott feladatai ellátása céljából," [igényli.]

5. § Hatályát veszti az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 47. § (3c) bekezdése 


Forrás: tht.hu